Welcome to Sakala Eragümnaasium

Haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Haridus- ja Teadusministeerium

  • Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Munga 18, 50088 Tartu

Telefon  735 0222

E-post: hm@hm.ee

Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)
Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee  
mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076

Keeleinspektsioon 

Keeleinspektsioon on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ette nähtud alusel ja ulatuses. Seega on inspektsiooni peaülesandeks keeleseaduse ja teiste keelekasutust reguleerivate õigusaktide täitmise järelevalve.

Endla 4, 10142 Tallinn;

Telefon (0) 626 3346; Faks: (0) 660 9883;

E-post: keeleinsp@keeleinsp.ee

Päästeamet

Päästeameti ülesannete hulka kuulub järelevalve tuleohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle ning teistes seadustes tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle.

Raua 2, 10124 Tallinn;

Telefon: 628 2000
Faks: 628 2099
E-post: rescue@rescue.ee

Terviseamet

Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon ning kes teeb riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn,  

Telefon 7943500,  

E-post: kesk@terviseamet.ee

Põhja Talitus: Jelena Andrianova

Telefon: 7943 717

Tööinspektsioon

Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn 

Telefon: (+372) 640 6000 
E-post: ti@ti.ee