Welcome to Sakala Eragümnaasium

Üldinfo koolist

Sakala Eragümnaasium töötab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusloa 7342HTM 12.05.2014 alusel.

Algkoolis annab põhiaineid (vene keelt, matemaatikat ja loodusõpetust) algklasside õpetaja, ülejäänud aineid annavad aineõpetajad. 

Põhikoolis ja gümnaasiumis annavad kõiki aineid aineõpetajad, kellest üks on klassijuhataja.

Klasside suurus: maksimaalselt 24 õpilast.

Eesti keelt õpetatakse alates 1. klassist.

Võõrkeeled:

• A võõrkeel – inglise keel

• B võõrkeel – saksa keel

Hindamine: Hindamise aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning hindamisjuhend.

Lapsevanem saab õpilase hindeid jälgida eKoolist.

Õpilastele väljastatakse paberkandjal klassitunnistus üks kord aastas - õppeaasta lõpus.

Esimeses ja teises klassis kasutatakse kõikides õppeainetes kujundavat hindamist. Õpilasi hinnatakse numbriliselt viiepallisüsteemis alates kolmandast klassist.

Põhikoolis (3.-9. klass) toimub kokkuvõttev hindamine trimestrite lõpus kolm korda õppeaastas.

Gümnaasiumis (10.-12. klass) toimub kokkuvõttev hindamine kursuste lõpus.

Käitumist ja hoolsust tagasisidestatakse ühe kokkuvõtva hinnanguga kolm korda aastas iga trimestri lõpus.

2018/2019. õppeaasta trimestrid:

1. trimester      01. september 2018 -  30. november 2018

2. trimester      01. detsember 2018 – 15. märts 2019

3. trimester      16. märts 2019 – 11. juuni 2019

Õppetöö toimub ühes vahetuses. Õppetöö algab kell 8.15.

Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel vastavalt graafikule:

1. tund  08.15 – 09.00

2. tund  09.10 - 09.55

3. tund  10.05 - 10.50

4. tund  11.10 - 11.55

5. tund  12.15 - 13.00

6. tund  13.20 - 14.05

7. tund  14.15 - 15.00

8. tund  15.10 - 15.55

Õppetunni pikkus on 45 minutit.

Söögivahetund kestab 20 minutit.

Toitlustamine toimub Sakala Eragümnaasiumi koolisööklas. Igapäevaselt pakutakse sooja sööki, töötab ka puhvet. Söökla töötab kella 9.00-15.00

Söömine toimub järgmise graafiku järgi:

Peale 3. tundi kell 10.50 - 11.10   I – III, XII klass

Peale 4. tundi kell 11.55 - 12.15   IV – VI, X klass

Peale 5. tundi kell 13.00 – 13.20  VII- IX, XI klass

Koolivaheajad

Sügisvaheaeg              22. oktoober 2018 kuni 28. oktoober 2018

Jõuluvaheaeg              24. detsember 2018 kuni 06. jaanuar 2019  

Talvevaheaeg              25. veebruar 2019 kuni 03. märts 2019

Kevadvaheaeg            22. aprill 2019 kuni 28. aprill 2019               

Suvevaheaeg              12. juuni 2019 kuni 31. august 2019

 

Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni kella 14.00-18.00

Raamatukogu töötab esmaspäevast reedeni kella 9.00-16.00. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu  suletud sanitaarpäevaks. 

Meditsiinikabinet töötab esmaspäevast reedeni kella 10.00-15.00

Koolis töötab eelkool

Koolivormi kandmine on koolis kohustuslik. Meie koolivormi tootjaks on NORRISON OÜ.