Welcome to Sakala Eragümnaasium

Üldinfo koolist

Sakala Eragümnaasium töötab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusloa 7342HTM 12.05.2014 alusel.

Algkoolis annab põhiaineid (vene keelt, matemaatikat ja loodusõpetust) algklasside õpetaja, ülejäänud aineid annavad aineõpetajad. 

Põhikoolis ja gümnaasiumis annavad kõiki aineid aineõpetajad, kellest üks on klassijuhataja.

Klasside suurus: maksimaalselt 24 õpilast.

Eesti keelt õpetatakse alates 1. klassist.

Võõrkeeled:

• A võõrkeel – inglise keel

• B võõrkeel – saksa keel

Hindamine: Hindamise aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning hindamisjuhend.

Lapsevanem saab õpilase hindeid jälgida eKoolist.

Õpilastele väljastatakse paberkandjal klassitunnistus üks kord aastas - õppeaasta lõpus.

Esimeses ja teises klassis kasutatakse kõikides õppeainetes kujundavat hindamist. Õpilasi hinnatakse numbriliselt viiepallisüsteemis alates kolmandast klassist.

Põhikoolis (3.-9. klass) toimub kokkuvõttev hindamine trimestrite lõpus kolm korda õppeaastas.

Gümnaasiumis (10.-12. klass) toimub kokkuvõttev hindamine kursuste lõpus.

Käitumist ja hoolsust tagasisidestatakse ühe kokkuvõtva hinnanguga kolm korda aastas iga trimestri lõpus.

2019/2020. õppeaasta trimestrid:

1. trimester      1. september 2019 -  29. november 2019

2. trimester      30. november 2019 – 13. märts 2020

3. trimester      14. märts 2020 – 9. juuni 2020

Õppetöö toimub ühes vahetuses. Õppetöö algab kell 8.15.

Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel vastavalt graafikule:

1. tund  08.15 – 09.00

2. tund  09.10 - 09.55

3. tund  10.05 - 10.50

4. tund  11.10 - 11.55

5. tund  12.15 - 13.00

6. tund  13.20 - 14.05

7. tund  14.15 - 15.00

8. tund  15.10 - 15.55

Õppetunni pikkus on 45 minutit.

Söögivahetund kestab 20 minutit.

Toitlustamine toimub Sakala Eragümnaasiumi koolisööklas. Igapäevaselt pakutakse sooja sööki, töötab ka puhvet. Söökla töötab kella 9.00-15.00

Söömine toimub järgmise graafiku järgi:

Peale 3. tundi kell 10.50 - 11.10   I – III, X klass

Peale 4. tundi kell 11.55 - 12.15   IV – VI, XI klass

Peale 5. tundi kell 13.00 – 13.20  VII- IX, XII klass

Koolivaheajad

Sügisvaheaeg              21. oktoober 2019 kuni 27. oktoober 2019

Jõuluvaheaeg              23. detsember 2019 kuni 5. jaanuar 2020  

Talvevaheaeg              24. veebruar 2020 kuni 03. märts 2020

Kevadvaheaeg            20. aprill 2020 kuni 26. aprill 2020               

Suvevaheaeg              10. juuni 2020 kuni 31. august 2020

 

Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni kella 14.00-18.00

Raamatukogu töötab esmaspäevast reedeni kella 9.00-16.00. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu  suletud sanitaarpäevaks. 

Meditsiinikabinet töötab esmaspäevast reedeni kella 10.00-15.00

Koolis töötab eelkool

Koolivormi kandmine on koolis kohustuslik. Meie koolivormi tootjaks on NORRISON OÜ.