Welcome to Sakala Eragümnaasium

Vastuvõtt 10. klassi

1. Sakala Eragümnaasiumi 10. klassi on õigus kandideerida kõigil põhikooli lõpetanud õpilastel

2. Otsus 10. klassi vastuvõtmise kohta tehakse sisseastumistesti tulemuste, põhikooli lõputunnistuse keskmise hinde ja lõpueksami tulemuste põhjal

3. Registreerimine sisseastumiskatsetele toimub jooksva aasta märtsikuu jooksul

4. Sisseastumiskatsed toimuvad jooksva aasta aprillikuus

5. Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumiskatsetel tuleb kandideerijatel sooritada test eesti keeles, vene keeles (emakeelena), inglise keeles ja matemaatikas

6. Sisseastumistesti tulemused tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kirjalikult 14 päeva jooksul testi toimumisest

7. Kirjalikke avaldusi 10. klassi võetakse vastu jooksva aasta 21. juunist kuni 30. juunini

8. Gümnaasiumi 10. klassi astumiseks tuleb kirjaliku avalduse juurde kindlasti lisada järgmised dokumendid:

• sisseastuja põhihariduse omandamist tõendav dokument;

• sisseastuja isikut tõendav dokument;

• vanemate isikut tõendavad dokumendid;

• sisseastuja sünnitunnistuse koopia;

9. Otsus õpilase vastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks hiljemalt jooksva aasta  1. juuliks

10. Vastuvõetud õpilase vanema ja Pidaja vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel. Haridusleping sõlmitakse eesti keeles.

Hariduslepinguga saab tutvuda  siin