Welcome to Sakala Eragümnaasium

Vastuvõtt 2.-9. ja 11.-12. klassi

1. Sakala Eragümnaasiumi 2.-9. ja 11.-12. klassi võetakse õpilasi vastu teisest koolist ületulekul lapsevanema avalduse alusel ainult vabade õppekohtade olemasolul

2. Otsus kooli vastuvõtmise kohta tehakse sooritatud testi tulemuste järgi ning teatatakse sellest vanematele 5 tööpäeva jooksul testi toimumisest

3. Kooli vastuvõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada kirjalik avaldus koos järgmiste dokumentidega:

• põhikooli lõputunnistus (sisseastumisel 11.-12. klassi) või hinneteleht (sisseastumisel 2.-9. klassi) ;

• väljavõte õpilasraamatust;

• sisseastuja isikut tõendav dokument;

• vanemate isikut tõendavad dokumendid;

• sisseastuja sünnitunnistuse koopia;

4. Vastuvõetud õpilase vanema ja Pidaja vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel. Haridusleping sõlmitakse eesti keeles.

Hariduslepingu näidistega saab tutvuda allpool.  

Eestikeelne haridusleping: siin