Sisseastumine

1. klassi astumine

1. Sakala Eragümnaasiumi 1. klassis on 24 õppekohta

2. Kooli 1. klassi õpilaseks saab kandideerida laps, kes saab seitsmeaastaseks jooksva aasta 1. oktoobriks.

3. Testimine ja vestlused toimuvad jooksva õppeaasta veebruaris.

4. Kooli 1. klassi nimekirja lisamise eelduseks on ettevalmistusklassis õppimine ja edukad testi tulemused.

5. Otsus 1. klassi vastuvõtmise kohta tehakse testi üldtulemuste järgi.

6. Otsusest sisseastuja vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta teavitatakse lapsevanemaid nende e-posti aadressil jooksva aasta 1. märtsiks.

7. Avalduste vastuvõtt 1.klassi astumiseks algab jooksva aasta 5. märtsist kooli administratsioonis.

8. Sakala Eragümnaasiumi 1. klassi nimekirja lisamiseks esitab lapsevanem, kes on saanud teate lapse vastuvõtmise kohta, kirjaliku avalduse ja lisab järgmised dokumendid:

  • lapse sünnitunnistuse koopia;
  • lapse isikut tõendava dokumendi;
  • vanemate isikut tõendavad dokumendid;
  • perearsti poolt väljastatud tervisekaart või tervisetõendi.

 

9. Juhul kui vanem otsustab loobuda sisseastumisest, teatab ta koolile oma soovist kirjalikult e-posti teel info@sakalaera.ee. Avalduse alusel arvatakse laps sisseastujate nimekirjast välja.

10. Vastuvõetud õpilase vanema ja Pidaja vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel. Haridusleping sõlmitakse eesti keeles.

  • English
  • Eesti
  • Русский