Sisseastumine

Vastuvõtt 10. klassi

1. Sakala Eragümnaasiumi 10. klassi on õigus kandideerida kõigil põhikooli lõpetanud õpilastel.

2. 10. klassi võetakse vastu maksimaalselt 24 õpilast.

3. Registreerimine järelkatsetele algab 1.07.2023 ja lõpeb 10.08.2023.

4. Registreerimisel esitab kandideerija järgmised dokumendid:

I. Põhikooli lõputunnistuse hinnetelehe

II. Motivatsioonikirja:

  • Miks otsustasid jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes ning millised on sinu plaanid pärast gümnaasiumi lõpetamist?
  • Miks soovid õppida just Sakala Eragümnaasiumis?
  • Millised on sinu hobid ja huvid?

Motivatsioonikirja näidisega saab tutvuda Siin

5. Kool saadab registreerimise kinnituse kandideerijale 15 tööpäeva jooksul.

6. Sisseastumiskatsed toimuvad 15.04.2023.

7. Järelkatsed vabadele kohtadele toimuvad 17.08.2023.

8. Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumiskatsetel tuleb kandideerijatel sooritada test järgmistes õppeainetes:

 • eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline)
 • vene keel emakeelena (kirjalik)
 • inglise keel (kirjalik ja suuline)
 • matemaatika (kirjalik).

9. Otsus 10. klassi vastuvõtmise kohta tehakse sisseastumistesti tulemuste, 9. klassi hinnetelehe ning motivatsioonikirja põhjal.

10. Sisseastumistesti tulemused ja otsus tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks e-posti teel 5 tööpäeva jooksul testi toimumisest.

11. Taotluse 10. klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem 2. maist kuni 10. maini.

12. Taotluse lisad gümnaasiumi 10. klassi astumiseks tuleb esitada 26.06.-28.06.2023.

13. Taotluse lisad on järgmised:

 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendav dokument (lõputunnistus ja hinneteleht);
 • eesti keele B1 või B2- taseme tunnistus;
 • sisseastuja isikut tõendav dokument;
 • vanemate isikut tõendavad dokumendid;
 • sisseastuja sünnitunnistuse koopia;
 • foto õpilaspileti jaoks.

14. Vastuvõetud õpilase vanema ja Pidaja vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel. Haridusleping sõlmitakse  28.06.-30.06.2023.

 

Registreerimine 10. klassi järelkatsetele SIIN

Registreerimine lõpeb 10. augustil.

Järelkatsed toimuvad 17. augustil 2023.