Sisseastumine

Vastuvõtt 10. klassi

1. Sakala Eragümnaasiumi 10. klassi on õigus kandideerida kõigil põhikooli lõpetanud õpilastel.

2. Otsus 10. klassi vastuvõtmise kohta tehakse sisseastumistesti tulemuste, põhikooli lõputunnistuse keskmise hinde ning eesti keele B1-taseme eksami tulemuse põhjal.

3. Registreerimine sisseastumiskatsetele algab jooksva aasta märtsikuus.

4. Sisseastumiskatsed toimuvad jooksva aasta aprillis ja juunis.

5. Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumiskatsetel tuleb kandideerijatel sooritada test eesti keeles, vene keeles (emakeelena), inglise keeles ja matemaatikas.

6. Sisseastumistesti tulemused tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kirjalikult 7 päeva jooksul testi toimumisest.

7. Kirjalikke avaldusi 10. klassi võetakse vastu jooksva aasta 25. juunist kuni 2. juulini.

8. Gümnaasiumi 10. klassi astumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri;
  • Miks otsustasid jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes ning millised on sinu plaanid pärast gümnaasiumi lõpetamist?
  • Miks soovid õppida just Sakala Eragümnaasiumis?
  • Millised on sinu hobid ja huvid?
 • avaldus 10.klassi sisseastumiseks;
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendav dokument;
 • eesti keele B1- taseme tunnistus;
 • sisseastuja isikut tõendav dokument;
 • vanemate isikut tõendavad dokumendid;
 • sisseastuja sünnitunnistuse koopia.

 

9. Otsus õpilase vastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks hiljemalt jooksva aasta 5. juuliks.

10. Vastuvõetud õpilase vanema ja Pidaja vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel. Haridusleping sõlmitakse eesti keeles.

 • English
 • Eesti
 • Русский