Sisseastumine

Vastuvõtt 10. klassi

1. Sakala Eragümnaasiumi 10. klassi on õigus kandideerida kõigil põhikooli lõpetanud õpilastel.

2. 10. klassi võetakse vastu maksimaalselt 24 õpilast.

3. Registreerimine sisseastumiskatsetele algab 22.06.2022 ja lõpeb 14.08.2022.

4. Registreerimisel esitab kandideerija järgmised dokumendid:

I. Põhikooli lõputunnistuse hinnetelehe

II. Motivatsioonikirja:

    • Miks otsustasid jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes ning millised on sinu plaanid pärast gümnaasiumi lõpetamist? 
    • Miks soovid õppida just Sakala Eragümnaasiumis? 
    • Millised on sinu hobid ja huvid? 

 

5. Kool saadab otsuse registreerimise kohta peale esitatud dokumentidega tutvumist 15 tööpäeva jooksul.

6. Sisseastumise järelkatsed toimuvad 18.08.2022.

7. Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumiskatsetel tuleb kandideerijatel sooritada test järgmistes õppeainetes:

  • eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline)
  • vene keel emakeelena (kirjalik)
  • inglise keel (kirjalik ja suuline)
  • matemaatika (kirjalik).

 

8. Otsus 10. klassi vastuvõtmise kohta tehakse sisseastumistesti tulemuste ning põhikooli lõputunnistuse hinnetelehe põhjal.

9. Sisseastumistesti tulemused ja otsus tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks e-posti teel 3 tööpäeva jooksul testi toimumisest.

10. Taotluse ja lisad 10. klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem 23. augustist kuni 26. augustini.

11. Vastuvõetud õpilase vanema ja Pidaja vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel. Haridusleping sõlmitakse eesti keeles 23.08.-26.08.2022.

Registreerimine 10. klassi sisseastumise järelkatsetele SIIN 

Registreerimine lõpeb 14. augustil. 

Sisseastumise järelkatsed toimuvad 18. augustil 2022.